ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

284 results
Greek Term English Term
χρονικά μεταβαλλόμενο time-varying
χρονοσυχνοτικός time-frequency
χρονικό παράθυρο time window
χρονική στρέβλωση time warping
χαρακτηρισμός χρόνου (ο), επίσημα χρόνου (το) time register label
χρονικό βάθος (το) time depth
Χρονική δείξη time deixis
χρόνος (ο) time
Χροιά (η) Timbre, tamber, tambre
χροιά(η) timbre