ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

446 results
Greek Term English Term
φωνητική αλλαγή sound-change
φωνητική γραφή sound writing
φθογγικό σύστημα (το) sound system
φωνητικός συμβολισμός sound symbolism
φθογγική μετατόπιση sound shift
φθογγική αναδιάταξη sound reordering
φυσιολογία φθόγγων (η) sound physiology
φθογγικός συμβολισμός sound notation
φθογγικός νόμος sound law
φθόγγοι σε συμπλέγματα sound in clusters