Αγγλικός Όρος
sound reordering
Πηγή
Crystal
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
φθογγική αναδιάταξη
Πηγή
Crystal (2003)

feedback