ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

254 results
Greek Term English Term
βαρύτονος,-η,-ο barytone
βάση (η) base
βασική ζώνη (η) base band
βασικός τύπος (ο) base form
βασικός-ή-ό basic
βασικός εναλλάκτης (ο) basic alternant
βασικές υποθέσεις της συγκριτικής μεθόδου (οι) basic assumptions of the comparative method
βασικό πεδίο (το) basic domain
Βασική έκφραση (η) basic expression
Βασικός τύπος (ο) basic form