ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

2236 results
Greek Term English Term
αφομοίωση μερική (η) partial assimilation
αφομοίωση ολική total assimilation
αφομοίωση του μονού χαρακτηριστικού single-feature assimilation
Αφομοιωτικός-ή-ό assimilatory
αφοσίωση (γλωσσική) (η) loyalty (language)
Αφρικάανς (τα) AF
Αφρικάανς (τα) Afrikaans
Αφρικάανς (τα) Afrikaans
Αφρικανικές γλώσσες (οι) African languages
Αφρικανική Εταιρεία Λεξικογραφίας (η) African Association for Lexicography