ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

720 results
Greek Term English Term
τυχαίο κενό (το) accidental gap
τυχαία λεξικά κενά (τα) accidental lexical gaps
τυχαία ομοιότητα (η) chance similarity
τύπου Ντβάντβα dvandvac
τυπωμένο αντίγραφο (το) hard copy
τυχαίο random
τυχαιο δείγμα (το) random sample
των συνθηκών αλήθειας truth conditional
των συνθηκών αλήθειας truth-conditional
τυρβώδης ροή turbulent flow