ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

553 results
Greek Term English Term
ολική αφομοίωση complete assimilation
ολική αφασία (η) global aphasia
οκνηρία (η) indolence
οκτάβα (η) octave
ολιγομερής,-ής,-ές paucal
ολιγομερής αριθμός (ο) paucal
ολιγομερής,-ής,-ές paucalis
Ολική αφομοίωση (η) total assimilation
ολική μέθοδος (η) whole-word method
ολική μέθοδος (η) word method