ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

553 results
Greek Term English Term
οικογένεια λεξικών dictionary family
Οικογλωσσολογικός-ή-ό ecolinguistic
Οικογλωσσολογία (η) ecolinguistics
Οικολογική γλωσσολογία (η), Ecological linguistics,
οικολογία της γλώσσας (η) ecology of language
οικογένειες γλωσσών families of languages
οικογένεια λεξικών (η) family of dictionaries
οικογενειακή ομοιότητα family resemblance
οικογενειακό/γενεαλογικό δέντρο familytree
οικογένεια λεξικών (η) ladder