ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

284 results
Greek Term English Term
χειρισμός κειμένου text manipulation
χρόνος (γραμματικός/ρηματικός) tense (tns, TNS)
χρονικό λεξιλόγιο temporal vocabulary
χρονική αναπαράσταση temporal representation
χρονική σχέση temporal relation
χρονική γειτνίαση temporal proximity
χρονική λογική (η) temporal logic
χρονικός χαρακτηρισμός (ο), χρονικό επίσημα (το) temporal label
χρονική πληροφορία (η) temporal information
χρονική διάλεκτος temporal dialect