ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

284 results
Greek Term English Term
χρονική αναπαράσταση temporal representation
χρονικό λεξιλόγιο temporal vocabulary
χρόνος (γραμματικός/ρηματικός) tense (tns, TNS)
χειρισμός κειμένου text manipulation
χροιά(η) timbre
Χροιά (η) Timbre, tamber, tambre
χρόνος (ο) time
Χρονική δείξη time deixis
χρονικό βάθος (το) time depth
χαρακτηρισμός χρόνου (ο), επίσημα χρόνου (το) time register label