ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

1173 results
Greek Term English Term
μετακίνηση αναφορικού (η) anaphor movement
μηδενιστής (ο) annihilator
μέθοδος κατάλληλης λέξης (η) appropriate word method
μη τερματικός,-ή,-ό aterminative
μη μουσικοτονικός,-ή,-ό atonal
Μη μουσικοτονική γλώσσα (η) atonal language
μετριαστικός,-ή,-ό attenuative
μέθοδος ομιλίας και ακουστικής κατανόησης (η) audiolingual method
μεγεθυντικός,-ή,-ό augmentative
Μεγεθυντικός-ή-ό, επαυξητικός-ή-ό augmentative (augm)