ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

720 results
Greek Term English Term
τύπου Ντβάντβα dvandvac
τυπωμένο αντίγραφο (το) hard copy
τυρβώδης ροή turbulent flow
τυχαία λεξικά κενά (τα) accidental lexical gaps
τυχαία ομοιότητα (η) chance similarity
τυχαίο random
τυχαιο δείγμα (το) random sample
τυχαίο κενό (το) accidental gap
των συνθηκών αλήθειας truth conditional
των συνθηκών αλήθειας truth-conditional