ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

446 results
Greek Term English Term
φράση του δράστη (η) agent phrase
φατνοουρανικός,-ή,-ό alveo-palatal
φατνοουρανικός,-ή,-ό alveo-palatal
φατνιακός,-ή,-ό alveolar
φατνιακό σύμφωνο (το) alveolar consonant
φατνιακά τριβόμενα (τα) alveolar fricatives
φατνιακά πλευρικά (τα) alveolar lateral
φατνιακή ρινική εκτόνωση (η) alveolar nasal plosion
φατνίο (το) alveolar ridge
φατνιακή ακρολοφία (η) alveolar ridge