ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

720 results
Greek Term English Term
τροχαϊκός πόδας trochaic foot
τροχαίος (ο) trochee
τροπικός ημιδακτύλιος tropical semi-ring
τροπώνυμο (το) troponym
Τροπωνυμία (η) troponymy
των συνθηκών αλήθειας truth conditional
τιμή αλήθειας truth value
των συνθηκών αλήθειας truth-conditional
Τσόνγκα (η) (γλώσσα) TS
Τσιμσιάν (η) (γλώσσα) Tsimshian