ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

720 results
Greek Term English Term
ταξινόμηση γλωσσικών πράξεων (η) speech act classification
ταξινόμηση γλωσσών (η) classification of languages
ταξινόμηση ονομάτων (η) noun classification
ταξινόμηση σε υποομάδες (η) subgrouping
ταξινομητής (ο) classifier
ταξινομία (η) taxonomy
ταξινομική ανάλυση (η) taxonomic analysis
ταξινομική γλώσσα (η) classifying language
ταξινομική γλωσσολογία taxonomic linguistics
ταξινομική ιεραρχία (η) taxonomic hierarchy