ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

553 results
Greek Term English Term
ορμητήρια (τα) anchor points
οπισθοχωρητικός,-ή,-ό anticipatory
οπισθοχωρητική / εμμένουσα αφομοίωση (η) anticipatory / regressive assimilation
οπισθοχωρητική αφομοίωση (η) anticipatory assimilation
οπισθοχωρητική συνάρθρωση (η) anticipatory coarticulation
όνομα (το) appellation
ονοματοδοτικό (το) appellative
ονοματοδοτικός,-ή,-ό appellative
ονοματοδοτική λειτουργία της γλώσσας (η) appellative function of language
όρισμα (το) argument (A, arg)