ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

1747 results
Greek Term English Term
ευθυγράμμιση κειμένων (η) alignment of texts
ευθυγράμμιση (η) alignment
Ευθυγραμμίζω align
ευθεία πτώση (η) casus rectus
ευθεία μέθοδος direct method
ευθεία ερώτηση direct question
ευθεία γλωσσική πράξη direct speech act
Ευεργετημένος-η-ο beneficiary
Ευεργετημένος-η-ο beneficiary
ευεργεσιακός,-ή,-ό benefactive