Αγγλικός Όρος
nasalization
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Crystal
Ladefoged (2007)
Lyle Campbell & Mauricio J. Mixco (2007)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
ρινικοποίηση (η)
Όρος
ερρινοποίηση (η)
Πηγές
ΕΚΠΑ
ΛΚΝ
Μπαμπινιώτης
Όρος
ερρίνωση (η)
Πηγή
Μπαμπινιώτης

feedback