Αγγλικός Όρος
nasal
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγές
Crystal
Ladefoged (2007)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
έρρινος,-η,-ο / ρινικός-ή-ό
Πηγές
ΕΚΠΑ
ΛΚΝ
Μπαμπινιώτης
Όρος
ρινικός,-ή,-ό
Πηγές
Lyons (2002)
Ξυδόπουλος (2007)

feedback