Αγγλικός Όρος
n-ary feature
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Νιοστό χαρακτηριστικό (το)

feedback