Αγγλικός Όρος
mood
Κλάδοι Γλωσσολογίας
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΤΑΞΗ
Πηγές
Cruse (2006)
Trask (1993)
Aitchison (2000)
Crystal
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
διάθεση (η)
Πηγή
http://users.uoa.gr/~aprotopapas/glossary.html
Όρος
έγκλιση (η)
Πηγές
Crystal (2003)
Lyons (2002)
ΛΚΝ
Μπαμπινιώτης
Ξυδόπουλος (2007)
Όρος
τρόπος (ο)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback