Αγγλικός Όρος
inclusive vs exclusive disjunction
Πηγή
Cruse (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
εγκλείουσα έναντι αποκλείουσας διάζευξης (η)

feedback