Αγγλικός Όρος
inclusive
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Crystal (1997, 2002)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
εγκλειστικός,-η,-ο
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)
Όρος
μη αποκλειστικός,-ή,-ό

feedback