Αγγλικός Όρος
idioglossia
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ιδιογλωσσία (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback