Αγγλικός Όρος
ideational
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
νοησιακός,-ή,-ό
Πηγή
Xydopoulos (Crystal)
Όρος
ιδεοκρατικός,-ή,-ό
Πηγή
Lyons
Όρος
νοησιαρχικός,-ή-ό
Πηγή
Lyons

feedback