Αγγλικός Όρος
false friends / Faux amis
Πηγή
Richards et al. (1985)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Ψευδόφιλες μονάδες (οι), ψευδοφίλιες μονάδες (οι)

feedback