Αγγλικός Όρος
false blend
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ψευδοσυμφυρμός

feedback