Αγγλικός Όρος
embed
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
εγκιβωτίζω
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback