Αγγλικός Όρος
dummy
Πηγές
Trask (1993)
Crystal (2008)
Lyons (1968)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
ψευδό-
Πηγή
Lyons (2002)
Όρος
σημασιολογικά κενό στοιχείο
Πηγή
Crystal (2003)

feedback