Αγγλικός Όρος
abbreviated form
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
συντομομορφή (η)
Πηγή
ΕΛΕΤΟ (2018)

feedback