Αγγλικός Όρος
digital
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ψηφιακός-ή-ό
Πηγή
ΙΑΤΕ (http://iate.europa.eu/SearchByQuery.do?method=searchDetail&lilId=1593031&langId=&query=digital&sourceLanguage=en&domain=0&matching=&start=0&next=1&targetLanguages=el)

feedback