Αγγλικός Όρος
digit
Πηγή
Paul Baker, Andrew Hardie, Tony McEnery (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ψηφίο
Πηγή
ΕΛΕΤΟ (2018)

feedback