Αγγλικός Όρος
adnominal
Κλάδοι Γλωσσολογίας
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Πηγές
Trask (1993)
Crystal (1997, 2002)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
μετονοματικός,-ή,-ό
Πηγές
Crystal (2003)
Lyons (2002)
ΛΚΝ
Ξυδόπουλος (2007)
Όρος
επονοματικός,-ή,-ό
Πηγές
Crystal (2003)
Lyons (2002)
Ξυδόπουλος (2007)

feedback