Αγγλικός Όρος
C-slot
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Υποδοχέας Σ (ο)

feedback