Αγγλικός Όρος
adequate
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal (2008, 1997, 2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
επαρκής,-ής,-ές
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback