Αγγλικός Όρος
active dictionaries
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
Πηγή
Xydopoulos (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ενεργητικά δίγλωσσα λεξικά (τα)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback