Αγγλικός Όρος
θ-role theory
Κλάδοι Γλωσσολογίας
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΤΑΞΗ
Πηγή
Kós-Dienes, D. 1985
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
θεωρία Θ-ρόλων
Πηγή
Θεοφανοπούλου-Κοντού (2002)

feedback