Αγγλικός Όρος
zoo semiotics
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
ζωοσημειωτική
Όρος
ζωοσημειολογία
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback