Αγγλικός Όρος
Zipf’s law
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
νόμος του Ζιπφ (ο)

feedback