Αγγλικός Όρος
zeugma
Πηγές
Cruse (2006)
Trask (1993)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ζεύγμα
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback