Αγγλικός Όρος
z score
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Richards et al. (1985)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
αποτέλεσμα z (το)
Πηγή
ΙΑΤΕ (http://iate.europa.eu/SearchByQuery.do?method=searchDetail&lilId=1688105&langId=&query=z%20score&sourceLanguage=en&domain=0&matching=&start=0&next=1&targetLanguages=el)

feedback