Αγγλικός Όρος
written representation
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
γραπτή παράσταση
Πηγή
ΕΛΕΤΟ (2018)

feedback