Αγγλικός Όρος
written language
Πηγές
Hartmann & James (2002)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
γραπτή/γραφόμενη γλώσσα (η)
Πηγή
ΙΑΤΕ (http://iate.europa.eu/SearchByQuery.do?method=searchDetail&lilId=1590949&langId=&query=written%20language&sourceLanguage=en&domain=0&matching=&start=0&next=1&targetLanguages=el)

feedback