Αγγλικός Όρος
writing
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
Πηγές
Ladefoged (2007)
R. R. K. Hartmann (2001)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Xydopoulos (2008)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
συγγραφή (λεξικού)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)
Όρος
γραφή
Πηγή
Κωνσταντίνος Δ. Χατζηδήμου

feedback