Αγγλικός Όρος
write
Πηγές
Crystal (2008)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
γράφω
Πηγή
ΕΛΕΤΟ (2018)

feedback