Αγγλικός Όρος
World Wide Web
Πηγές
Hartmann & James (2002)
Paul Baker, Andrew Hardie, Tony McEnery (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
παγκόσμιος ιστός (ο)
Πηγή
ΙΑΤΕ (http://iate.europa.eu/SearchByQuery.do?method=searchDetail&lilId=884858&langId=&query=world%20wide%20web&sourceLanguage=en&domain=0&matching=&start=0&next=1&targetLanguages=el)

feedback