Αγγλικός Όρος
word-finding problem
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Πρόβλημα έυρεσης λέξης (το)

feedback