Αγγλικός Όρος
word-based
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Λεξοπαγής-ής-ές

feedback