Αγγλικός Όρος
voiced consonant
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ηχηρό σύμφωνο
Πηγή
Μπαμπινιώτης

feedback