Αγγλικός Όρος
unanalysable
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Πηγή
Crystal(1997,2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
μη αναλύσιμος,-η,-ο
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback